Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Konsilo coaching en counseling

1.Uitgangspunten

De begeleiding wordt ingezet vanuit een resultaatgerichte insteek. Konsilo levert persoonlijke diensten aan bedrijven en particulieren. Het belang van de cliënt staat centraal en de coach/counselor handelt integer.

2. Vertrouwelijkheid

Alles wat in het contact tussen coach/counselor en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De coach/counselor treedt m.b.t. het besprokene niet naar buiten. De cliënt heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt en wat eventueel gedeeld mag worden met een derde partij.

3. Intakegesprek

Het intakegesprek verkent de mogelijkheden voor counseling tussen coach/counselor en cliënt. Besproken worden in ieder geval: verwachtingen ten aanzien van de begeleiding, de persoonlijke verhouding, de tijdsinvestering en de overige inspanningen van de betrokken partijen, locatie, kosten, aantal gesprekken en frequentie, de doelstelling van het traject en de wijze van werken.

4. Afbreken counselingstraject

Wanneer de coach/counselor de overtuiging heeft om welke reden dan ook de cliënt niet verder te kunnen begeleiden, dan wordt dit tussen partijen besproken en wordt de begeleiding voortijdig beëindigd. Andersom, als blijkt dat de cliënt onvoldoende gesteund wordt in het traject, dan kan de cliënt te allen tijde de coach/counselors-relatie verbreken. Dit besluit dient in een afrondend gesprek te worden toegelicht.

5. Aansprakelijkheid

Alle verplichtingen van de coach/counselor onder deze overeenkomst worden aangemerkt als inspanningsverbintenissen. De coach/counselor is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt, danwel opdrachtgever indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van de coach/counselor. De coach/counselor is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt/opdrachtgever die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van het traject bij de cliënt aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand. In geen geval is de coach/counselor aansprakelijk voor enige schade, ongeacht in welke vorm en op welke grondslag gebaseerd, aan de zijde van de opdrachtgever.

6. Drie partijen

Wanneer er sprake is van drie partijen (coach/counselor, cliënt en opdrachtgever) kan voorafgaande aan het traject een extra intakegesprek plaats vinden tussen coach/counselor, cliënt en opdrachtgever. In dit gesprek kan de opdrachtgever in overleg met de coach/counselor en de cliënt mede de doelstelling van het traject bepalen en afspraken maken over de verslaglegging halverwege en/of aan het einde van het traject. Een tussenevaluatie en/of een afsluitend gesprek vindt in principe plaats tussen de drie betrokken partijen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de resultaten van de begeleiding en verwoordt deze (al dan niet schriftelijk) zelf aan derden (zoals de opdrachtgever). De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheid.

7. Doelstelling counselingstraject

De doelstelling van het traject wordt schriftelijk vastgelegd. Formulering van het doel gebeurt vanuit het perspectief van de cliënt, met instemming van de opdrachtgever. Tijdens het traject kan de doelstelling geherformuleerd worden. Indien duidelijk wordt dat de oorspronkelijk geformuleerde doelstelling zodanig afwijkt van de door de cliënt geherformuleerde doelstelling dat deze niet meer past in het door de opdrachtgever aangegane traject vindt hierover overleg plaats tussen cliënt, opdrachtgever en coach/counselor.

8. Afspraken inzake tijdsinvestering en kosten

De coach/counselor en de cliënt maken in overleg en na instemming van de opdrachtgever, tijdens de intake een globale inschatting van het traject in tijd en in aantal gesprekken. Dit heeft uitdrukkelijk geen voorspellende waarde, het gaat slechts om een indicatie. Op basis van de tussen- of eindevaluatie kan besloten worden tot verkorting of verlenging van het traject. Met de cliënt of de opdrachtgever worden prijsafspraken gemaakt op basis van de te investeren tijd, reistijd en voor/nawerk. In de regel is dit een vaste prijsafspraak, tenzij er zich tijdens het traject nieuwe ontwikkelingen voordoen.

9. Garanties

  1. Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de cliënt bij de bewustwording en verandering, geeft de coach/counselor geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De cliënt bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt. Op basis van de in het verleden opgedane ervaringen, inzicht in de natuurlijke processen en de persoonlijkheid van de cliënt kan tussentijds een inschatting worden gegeven van een te verwachten ontwikkeling.
  2. Als een cliënt of opdrachtgever niet tevreden is over een door de coach/counselor geleverde prestatie, dient dat binnen acht dagen na sessie schriftelijk aan de coach/counselor te worden gemeld. Er kan dan overleg plaatsvinden over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de cliënt of opdrachtgever tevredengesteld wordt.

10. Afzeggen afspraak

De cliënt houdt zich aan de afspraken. Een sessie kan tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Bij niet of te laat afzeggen wordt de helft van het honorarium in rekening gebracht. Indien de coach/counselor voor deze afspraak reiskosten heeft moeten maken, worden deze ook in rekening gebracht.

11. Declaratie kosten

Voor aanvang van de dienst zal door Konsilo een offerte worden opgesteld. Na akkoord van de cliënt en/of opdrachtgever zal een factuur opgesteld worden. De diensten worden gedeclareerd en betaling dient binnen 14 dagen na facturatie te geschieden, tenzij beide partijen schriftelijk anders overeenkomen.

12. Dossiervorming

Ten behoeve van het werken met een cliënt wordt altijd een dossier gevormd. Dit dossier wordt na het beëindigen van de sessies maximaal 7 jaar bewaard waarna het wordt vernietigd.

13. Prijswijzigingen

Behoudens buitengewone omstandigheden zullen de tarieven ingaande per 1 januari van elk kalenderjaar worden herzien. Lopende cliënten zullen minimaal 1 maand van te voren van een eventuele prijswijziging op de hoogte worden gesteld.

14. Wijziging Leveringsvoorwaarden

Konsilo behoudt zich het recht voor haar Leveringsvoorwaarden te wijzigen.

15. Recht

Op al onze leveringen is Nederlands recht van toepassing.