privacyreglement

 

Privacy reglement

 

Het privacyreglement geeft de zorgvuldigheid aan die Konsilo betracht ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de bemiddeling tussen opdrachtgever, werkzoekende en werkgever.

 

Definities

 

Persoonsgegevens; zijn alle gegevens van de werkzoekende die door de opdrachtgever zijn verstrekt en gegevens die uit gesprekken in de loop van het traject zijn verzameld en vastgelegd in de vorm van rapportages en logboeken ten behoeve van de bemiddeling.

 

Konsilo; zijn medewerkers en of derden die in opdracht van Konsilo werkzaamheden verrichten.

 

Bemiddeling; zijn alle activiteiten en handelingen die door Konsilo en/of derden die in opdracht van Konsilo worden uitgevoerd.

 

Opdrachtgever; partij die aan Konsilo een opdracht heeft verstrekt voor het verrichten van een dienstverlening.

 

Werkzoekende; een ieder die door Konsilo in traject is genomen met als doel te ondersteunen bij zijn zoektocht naar werk.

 

Cliënt: een ieder die door Konsilo in traject is genomen met als doel counseling en/of loopbaanbegeleiding.

 

Het doel van het inwinnen en vastleggen van persoonsgegevens

·         Het komen tot arbeidsparticipatie van werkzoekenden die al dan niet verkeren in een uitkeringssituatie.

·         Het bevorderen van de reïntegratie van werkzoekenden die door uiteenlopende omstandigheden van functie, bedrijf of vanuit een uitkeringsituatie naar een duurzame werkplek bemiddelt moeten worden.

·         Het kunnen beoordelen van de passendheid van een bepaalde functie bij de huidige werkgever dan wel bij een potentiële werkgever aan de hand van de ingewonnen informatie van werkzoekende ten aanzien van zijn opleiding, werkervaring, fysieke en/of mentale gesteldheid, leefomstandigheden, normen en waarden en voorkeur voor bepaalde werkzaamheden.

·         Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelstelling waarvoor ze zijn verkregen

 

 

 

Verwerking en beveiliging van persoonsgegevens

·         Konsilo en of derden die in opdracht van Konsilo persoonsgegevens verwerken zijn gehouden aan de naleving van de bepalingen van dit reglement.

·         Werkzoekende heeft het recht om aanvullingen dan wel onjuistheden kenbaar te maken en/of door een verklaring toe te laten voegen aan het dossier.

·         Persoonsgegevens zullen door Konsilo en of derden die in opdracht van Konsilo werken de uiterste zorgvuldigheid betrachten en de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter voorkoming van ongewenste verspreiding en/of inzage.

 

Verstrekking persoonsgegevens

·         Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt ten behoeve van de re-integratie van de werkzoekende en ook uitsluitend met zijn toestemming.

·         Konsilo en of derden die in opdracht van Konsilo over persoonsgegevens beschikken en deze in het kader van de wettelijke verplichting, verplicht zijn deze aan derden te verstrekken ten behoeve van re-integratieactiviteiten, is geen toestemming van de werkzoekende vereist.

 

Inzage van persoonsgegevens

·         De in het bezit zijnde persoonsgegevens zijn eigendom van Konsilo en worden niet overhandigd.

·         Werkzoekende kan en heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien.

·         Werkzoekende of diens gemachtigde, mits deze zich kan legitimeren, kan een verzoek indienen voor een afschrift dan wel kopie van zijn persoonsgegevens. De gevraagde gegevens worden door Konsilo verzameld en aangetekend verstuurd dan wel doormiddel van een ontvangstbevestiging overgedragen. De kosten die dit met zich mee brengt zijn conform “Besluit Kostenvergoeding Wet Bescherming Persoonsgegevens” voor aanvrager dan wel werkzoekende.

·         Konsilo en of derden die in opdracht van Konsilo beschikken over persoonsgegevens kunnen inzage dan wel vertrekking van een afschrift en of kopie weigeren als dit noodzakelijk wordt geacht in het belang van de bescherming van derden in verband met opsporing, vervolging en of andere strafbare feiten.

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

·         Fysieke dossiers inclusief aantekeningen, rapportages worden twee jaar na beëindiging van het traject vernietigd.

·         Persoonsgegevens worden conform regelgeving gedurende zeven jaar na de looptijd van het traject c.q. beëindiging verwijderd.

 

Klachten

Indien u klachten heeft wordt u verwezen naar het klachtenreglement van Konsilo.

 

 

Konsilo

Mevrouw B. Kwaks

Versie april 2015